Zasedání farní rady dne 18. listopadu 2021, Tlumačov

 

Přítomni: P. M. Šálek, L. Blahušová, M. Fajkus, P. Hlaváčová, O. Odložilová, L. Špačková, Š. Vlčková, J. Zelina

Nepřítomni: J. Skopalík

Úvod

Zasedání bylo zahájeno modlitbou.

 

P. Michal připomněl směrnici otce arcibiskupa pro pastorační rady. Vyzdvihl, že nejen členové farní rady, ale ti zvláště, mají spoluzodpovědnost za fungování farnosti a dále mají přinášet pastorační podněty. Připomněl taktéž slova otce arcibiskupa, že v dnešní době nejde o to kupit další akce, ale spíše v tom, co konáme jít více na hlubinu.

 

Byly předány jmenovací dekrety. Složení slibu a slavnostní přípitek.

 

Určen zapisovatel. Ten zápis zašle P. Michalovi a přinese na příští farní radu.

odpovídá: J. Zelina

Zhodnocení uplynulého období

- Misijní neděle – velmi kladně hodnoceno, pochvala od P. Michala za organizaci, pochvala O. Odložilové za rekordní výtěžek.

- Kladně hodnoceno ubytování v uplynulých týdnech.

- Svatomartinské hody – pochvala P. Michala za zajištění celebranta (P. Vrbacký), schole, ministrantům a krojovaným.

o Poznámka pro příští rok – mohla by se po mši udělat společná fotka před oltářem napři. ministrantů, scholy, krojovaných, …

odpovídá: M. Fajkus

Následující období

- 21. 11. – Slavnost Krista Krále

- 27. 11. – obecní akce s rozsvícením vánočního stromu

o otevřený kostel v době 15–17 hodin, domluva na dohled v kostele

odpovídá: O. Odložilová

o návrh P. Michala na zajištění pro podbarvení rorátní reprodukované hudby; přesto, že z venku se linou úplně jiné zvuky, zkusíme

odpovídá: J. Zelina

- 28. 11. – 1. neděle adventní

o adventní věnec před oltář

odpovídá: J. Kubičík

o příprava lampiček – je třeba vše připravit včas; bylo zvažováno pořízení nových lampiček pro děti

odpovídá: L. Blahušová, v nepřítomnosti, po předchozí domluvě: L. Špačková

o v adventu by se měli rozdělit na jednotlivé mše ve všední den hlavně ministranti, ale i ostatní děti

odpovídá: J. Zelina

o nachystat lampičku na ambon

odpovídá: M. Fajkus

o nachystat lampičku na kůr

odpovídá: Š. Vlčková

- 6. 12. – návštěva sv. Mikuláše v kostele

o domluvit podrobnosti, včetně praktických věcí (odemčení – klíče zapůjčí O. Odložilová, zavření dveří mezi sakristií a kostelem apod.)

odpovídá: Š. Vlčková

- 16. 12. (podmíněně – dle epidemiologické situace) – adventní večeře na faře pro děti

o pokud se bude konat, je třeba oznámit P. Michalovi nejpozději 10. 12.

odpovídá: M. Fajkusová, L. Blahušová

- zdobení kostela na Vánoce

o stromy

odpovídá: L. Špačková

o nové stojany a zdobení

odpovídá: J. Zelina, J. Kubičík

o bude pořízen nový Ježíšek do Betléma a na svatostánek

odpovídá: J. Kubičík

- 24. 12. – bohoslužba ve 20 hodin

- 25. 12. i 26. 12. – bohoslužba v 9 hodin

- 25. 12.

o kostel otevřen v době 14–16 hodin, je třeba rozpis

odpovídá: O. Odložilová

o  reprodukovaná hudba pro podbarvení a dokreslení atmosféry

odpovídá: J. Zelina

- 2. 1. – zpívání u jesliček od 15 hodin

odpovídá: M. Fajkusová, Š. Vlčková

- 8. 1. – tříkrálová sbírka

o 5. 1. – požehnání koledníkům – bez tříkrálového oblečení

odpovídá: P. M. Šálek

Diskuse

- L. Špačková – návrh na pravidelné příspěvky do Tlumačovských novin o dění ve farnosti. Schváleno pod názvem „Zprávy z farnosti“

odpovídá: L. Špačková

- M. Fajkus – předložen plán pastoračních aktivit, k nahlédnutí a zamyšlení. Bude probráno dopodrobna na příštím zasedání

Synodální proces

M. Fajkus seznámil přítomné s aktuální situací. Sdělil, že veškeré informace jsou k dohledání na webu cirkev.cz. Nastínil další směřování synodálního procesu v naší farnosti. Během následujících třech měsíců by měly proběhnout tři setkání všech skupinek. Měl by vzniknout výstup, který se pak bude zasílat na děkanátní úroveň.

 

P. Michal připomněl slova otce arcibiskupa, že cílem není ani tak výstup, ale to, že se spolu budou lidé bavit o víře a o tom, jak kráčet dál jako Boží lid. Připomněl také, že i toto je proces probouzení z letargie a zároveň probouzení spoluzodpovědnosti za farnost a celou církev.

Závěr

Termín příštího zasedání: 17. února 2022

 

Zasedání bylo zakončeno modlitbou. P. Michal udělil všem požehnaní.

zapsal: J. Zelina