Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov 23. 5. 2019

 

Přítomni: Pavla Hlaváčová, Ludvíka Juráčková, Věra Kozmínová, Olga Odložilová

                  Jiří Skopalík, Miroslava Vejsadová              

Omluveni: Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Lea Špačková

Jednání zahájil o. Michal modlitbou k Duchu Sv. a modlitbou chval

Program: kontrola úkolů z minulého jednání – bez připomínek

- poslední májová pobožnost bude 31.5. 

- výzdoba presbytáře před svatodušními svátky od 1.6 – odpovídá M. Vejsadová

- neděle 23.6. Slavnost Těla a Krve Páně: komentář- odpovídá M. Fajkus

- čtvrtek 27. 6. táborák dětí na farním dvoře k ukončení školního roku – odpovídá L. Blahušová

- letní tábor dětí 19. – 23. 8. 2019 – doplnit přesné informace o akci a přeposlat o. Michalovi – zajistí P. Hlaváčová 

- čtvrtek 29. 8. táborák dětí na farním dvoře k ukončení prázdnin -  odpovídá L. Blahušová

- neděle 1. 9. žehnání aktovek – přímluvy: odpovědná L. Blahušová

- neděle 8. 9. Dožínky – odpovědná M. Vejsadová, V. Kozmínová

- sobota 21. 9. adorační den farnosti – odpovídá L. Juráčková, rozpis na stolek do kostela v neděli 8.9.)

- příští pastorační a ekonomická rada farnosti je plánována na 19.9.

Diskuse: p. Odložilová informovala o ukončení oprav varhan 

                p. Kozmínová informovala o postupu prací na opravách zdí kolem

                fary, pracích na farním dvoře a farní zahradě

                 

Setkání pastorační a ekonomické rady farnosti zakončil o. Michal požehnáním. 

 

Zapsala 25. 5. 2019    Ludvíka Juráčková