Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti 13.9. 2018

 

Přítomni: Martin Fajkus, Pavla Hlaváčová, Ludvíka Juráčková, Jaroslav Kutra, Olga Odložilová, Hedvika Psotová, Jiří Skopalík, Lea Špačková,

                Miroslava Vejsadová

Omluveni: Ludmila Blahušová, Věra Kozmínová

 

Jednání zahájil o. Michal modlitbou Zdrávas Maria.

 

Program:

- zhodnocení uplynulého období – z důvodu bezpečnosti při opravě fasády farní budovy se neuskutečnil táborák dětí na ukončení prázdnin

                                                       a nebude již letos realizován, neboť skončení l. etapy oprav je plánováno až na začátek listopadu t.r.

- Slavnost sv. Václava – čtvrtek, vigílie – mše sv. v 18 hod.

- Růžencový měsíc říjen : modlitba radostného rozjímavého růžence od 17.30 hod. Rozpis bude na stolíku v kostele :

  pondělí 1. října tatínci  - vedoucí M. Fajkus

  pondělí 15. října maminky- vedoucí L. Blahušová

  pondělí  22. října mládež – vedoucí V. Nečasová

 

- Misijní neděle 21. října , po mši sv. misijní jarmark – odpovídají O. Odložilová,  M. Fajkusová, L. Blahušová

  Zajistit kontakt na o. Gintera s prosbou o besedu z misií – odpovědná O. Odložilová

-Slavnost Všech svatých čtvrtek 1.11.- mše sv. v 16.30 hod.

-Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Dušičky- pátek 2.11.- mše sv. v 16.30 hod.

- neděle 4.11. pobožnost na hřbitově v 15 hod.

- Slavnost sv. Martina neděle 11.11. – mše sv. v 9 hod, zajistit celebrujícího kněze ( navržen o.Antonín Hráček) – bude kontaktovat L. Juráčková.

  Po mši sv. program u Hasičské zbrojnice - oslovit soubor AG Kroměříž - zajistí L. Juráčková ve spolupráci s KIS Tlumačov.

                                                                     - zajistit koně se sv. Martinem – odpovědná V.Kozmínová

  Ve 14 hod. sv. požehnání

- neděle 25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Diskuse: - opravit světla na kůru

               - žádost o příspěvek na opravu fary a havarijních štítů

               - vyučování náboženství ve šk. r. 2018-2019 bude realizováno pí Malenovskou v prostorách fary ve čtvrtek v 17 hod.- první výuka 20. září

               - o.Michal ocenil práci kostelníka p. Jaroslava Vybírala za uplynulých 38 let. Také vyslovil pochvalu p. Jiřímu Skopalíkovi, který byl pověřen

                 vykonáváním funkce kostelníka místo p. Jaroslava Vybírala, který již tuto funkci nebude vykonávat z důvodu nemoci

 

V závěru jednání uděli o. Michal všem přítomným požehnání.

                                                                   

 Zapsala 14.9.2018 L.Juráčková