Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti dne 8.2.2018Přítomni : Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Pavla Hlaváčová,

Ludvíka Juráčková, Věra Kozmínová, Jaroslav Kutra,

Olga Odložilová, Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová


Jednání zahájil o. Michal modlitbou k Duchu sv.


Program:

- zhodnocení uplynulého období : úkoly splněny. V příštím roce bude žehnání

tříkrálových koledníků v neděli po mši sv.

v civilním oblečení.

- na Popeleční středu 14.2. bude mše sv. v 16.30 hod. s udílením popelce

- v neděli 11. 2. budou na stolíku v kostele postní pokladničky k rozebrání domů

- rozpis křížových cest :

15.2.čtvrtek v 17.20 hod. TATÍNCI – vede M. Fajkus

22.2. čtvrtek v 17.20 hod. MLÁDEŽ A DĚTI –vede V. Nečasová

8.3. čtvrtek v 18 hod. MAMINKY – vede P. Hlaváčová (není mše sv.)

15.3. čtvrtek v 17.20 hod. LEKTOŘI – vede L.Blahušová

22.3. čtvrtek v 17.20 hod. FARNÍ RADA – vede L.Juráčková

30.3. Velký pátek v 15.50 hod. LEKTOŘI – vede L. Špačková


Rozpis bude na stolíku v kostele od neděle 11.2.- odpovědná L.Juráčková

Před pobožností křížové cesty je třeba se domluvit s varhaníkem na doprovodu.


Na 1. postní neděli 18.2. bude připravená v kostele postní aktivita –

dospělí si vyzvednou úkol na papírku a po jeho splnění jej vloží do košíčku na stolíku v kostele.

Děti si vybarví políčko na nástěnce na cestě na Golgotu :

- za účast na mši sv.

-za účast na křížové cestě

- pokud se doma pomodlí desátek bolestného růžence

Odpovídá : M. Fajkus


V neděli 25.2. popřejeme p. kostelníkovi Jaroslavu Vybíralovi k narozeninám- odpovídá L. Špačková.


Na Květnou neděli ponesou 2 děti v obětním průvodu k oltáři postní pokladničky ( odpovídá L. Juráčková).

Na Květnou neděli budou předneseny pašije. Odpovídá J. Skopalík.

Na Velký pátek budou zpívané pašije s účastí mysločovické scholy –odpovídá

J.Kutra.

Na Bílou sobotu bude otevřený kostel od 8.30 hod. k adoraci u Božího hrobu.

Rozpis adorací od 8.30 do 18.30 hod. bude na stolíku v kostele od 5.postní neděle a o.Michal oznámí v ohláškách.

Na Bílou sobotu bude v 9 hod. v sakristii kostela nácvik ministrantů ( odpovídá M. Fajkus).

Komentář k obřadům Bílé soboty přečte J. Vejsada – odpovídá M. Vejsadová.

Na Boží hod velikonoční budou při mši sv. požehnány pokrmy.


Různé: - první sv. přijímání dětí bude v neděli 17.června

- probíhají přípravy dokumentace na opravu fasády fary

- proběhla diskuze k připravované demolici objektů na farním dvoře

- diskuze k opravě věžních hodin a odbíjení zvonůJednání zakončil o. Michal požehnáním přítomných.

Zapsala 9.2.2018 Ludvíka Juráčková