Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov dne 20. 4. 2017

 

 

Přítomni: L. Blahušová, M. Fajkus, L. Juráčková, V. Kozmínová, O. Odložilová,

                J.Skopalík, L. Špačková, M. Vejsadová

 

Omluveni: P. Hlaváčová, J. Kutra, H. Psotová

 

Program: Jednání zahájil o. Michal modlitbou k P. Marii a Duchu Svatému.

 

               Zhodnocení uplynulého období : bez připomínek

              

               Program pro další období:

 

               Stavební práce na fasádě lodi kostela budou probíhat pomalejším

               tempem z důvodu personálních problémů ve firmě RAPOS.

               Komunikace s vedoucím stavby – odpovědná V. Kozmínová.

               

              V měsíci květnu, zasvěceném P. Marii, budou májové pobožnosti

               denně mimo neděli :

               v pondělí a čtvrtek  před mší sv.  od 17.30 hod.,

               v ostatní dny v 18 hodin. V pondělí 1. května nebude mše sv.

               Program májových pobožností bude k dispozici na stolíku vzadu

               v kostele. Budeme číst z knihy „ Setra Lucie hovoří o Fatimě“.

               Zodpovídá : Odložilová, Blahušová.

               Od 12.-14.5. bude hostovat na faře scholička z Kvasic s předem

               připraveným programem.

 

               V neděli 21. května oslavíme „ Den rodin“ s následujícím programem:

                Divadelní vystoupení dětí s pí Ševčíkovou.

                Volný program pro děti ( odpovídá pí Blahušová)

                Přátelské posezení na farním dvoře s pohoštěním ( odpovědná

                pí Vejsadová).

                Od 26. května začíná novéna před Slavností Seslání Ducha Svatého,

                výzdobu zajistí pí Vejsadová.

 

               Program v červnu:

               V neděli 18. 6. oslava Božího Těla.

 

            Ve čtvrtek 22. 6. vigilie slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

            V pondělí 26. 6. uspořádáme na farním dvoře táborák u příležitosti   

            zakončení školního roku. Program – hry a soutěže dětí zajistí

            p. Blahuš a  J. Skopalík. Pohoštění zajistí maminky a babičky dětí.

 

           Na zakončení prázdnin bude rovněž táborák a hry dětí na farním dvoře

           ve čtvrtek 31.8. po mši sv. Program a pohoštění zajistí tatínci, maminky a

           babičky dětí.

 

          Program na září:

          3. 9. při mši sv. žehnání aktovek. Přímluvy zajistí L. Blahušová

          7. 9. jednání pastorační a ekonomické rady farnosti po večerní mši sv.

          V neděli 10.9. poděkujeme za úrodu – Dožínky. Odpovědná

           L.Blahušová, M. Vejsadová.

           V neděli 17. 9. bude  odpoledne pobožnost u misijního kříže u příležitosti

           Svátku Povýšení svatého Kříže. Odpovědná L. Juráčková.

           V úterý 19.9. bude v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně sloužena

           v 18 hod. mše sv. u příležitosti setkání členů pastoračních a

           ekonomických rad farností. Po mši sv. bude následovat další

           program, ve kterém přednesou zástupci farností podněty k evangelizaci.

           Ve čtvrtek 21. 9. bude ADORAČNÍ DEN FARNOSTI.

           Na neděli 24.9. je plánováno slavnostní TE DEUM na poděkování za

           vykonané práce na opravě fasády kostela, restauraci oken a dveří.

 

          Program na říjen:

          Na neděli 8.10. je plánována v kostele v odpoledních hodinách beseda 

          o historii kostela s Ing. Klokočkou.

 

          V závěru jednání  probíhala diskuze s náměty k evangelizaci.

 

          Jednání ukončil o. Michal požehnáním všem přítomným.

 

          Zapsala 21.4.2017 L.Juráčková.