Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti dne 16. února 2017

 

 

Přítomni: Ludmila Blahušová, Pavla Hlaváčová, Martin Fajkus,

                  Ludvíka Juráčková, Jaroslav Kutra, Olga Odložilová,

                  Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová

 

Omluveni: Věra Kozmínová, Hedvika Psotová

 

Program:

- jednání zahájil o.Michal modlitbou k Duchu Sv.

- poté zhodnotil spolu s přítomnými uplynulé období : z rady vzešel podnět 

  k omezení časového úseku otevření kostela v době rozsvěcování vánočního

  stromu - o 1 hodinu později.

  Dále připomínka k průvodu dětí s lampičkami v adventu – mohou se

  připojit i rodiče ev. ostatní přítomní.

  Kladně hodnocen adventní koncert kvasické scholy i průběh adventní

  večeře dětí na faře.

  Vánoční besídky dětí u jesliček by se mohlo příště  účastnit více dětí ,

  mohou se zapojit celé rodiny.

 

  Program pro postní období:

1.     března Popeleční středa, v 16.30 hod. bude mše sv.

 Postní aktivity pro děti – zajistí L. Blahušová a M. Fajkusová.

 Informovat se na Charitě , zda pošle postní pokladničky pro almužnu.

2.     března a 6. dubna  bude výstav Nejsv. Svátosti oltářní.

V sobotu 8. dubna bude v kostele od 8 hod. generální úklid – zajistí M. Vejsadová

 

Rozpis pobožností křížové cesty: začátek ve čtvrtek v 17. 20hod.

čtvrtek 9. března – povedou tatínci - vedoucí M. Fajkus

čtvrtek 16. března křížová cesta – maminky- vedoucí L. Blahušová

čtvrtek 23. března křížová cesta mládež a děti – vedoucí  Š.Jonášková

čtvrtek 30. března křížová cesta lektoři – vedoucí L. Juráčková

Velký pátek 14. dubna – křížová cesta farní rada – vedoucí O. Odložilová,

 začátek v 15. 50 hod.

 

Na Květnou neděli 9. dubna budou předneseny při mši sv. pašije – zajistí

J. Skopalík.

Při obřadech Velkého pátku 14. dubna  budou zpívané pašije – J. Kutra požádá o účast mysločovický sbor.

Na Bílou sobotu 15. dubna bude adorace u Božího hrobu od 9.00 hod. do 18.30 hod. Rozpis služeb k zapsání bude na stolíku v kostele od 5. neděle adventní 2. dubna - zajistí L.Juráčková.

 

Komentář k obřadům Bílé soboty – J. Vejsada.

 

Novénu k Božímu milosrdenství ( „ Korunka“) se budeme modlit v kostele

na Velký pátek a Bílou sobotu ve 12 hod., na Boží hod velikonoční , pondělí a čtvrtek velikonoční  před mší sv., v úterý , středu, pátek a sobotu velikonoční  soukromě doma.

Obraz Božího milosrdenství nainstalovat před oltář před nedělí Božího milosrdenství – zajistí M. Vejsadová a O. Odložilová.

 

O. Michal informoval členy farní rady o listu  „Úkoly pro společná setkání v r.2017“, které zaslal všem farnostem diecéze o. arcibiskup Jan Graubner. Na příští zasedání farní rady 20. dubna si každý člen připraví podněty.

 

Různé -  zaslat dopis s oslovením sponzorů ohledně další etapy oprav                            

               fasády lodi kostela – zajistí M. Fajkus

           -   venkovní prosklená informační tabule o aktivitách farnosti

               a chystaných akcích – informovat se na vhodné umístění –

               zajistí P. Hlaváčová

 

Jednání zakončil o. Michal požehnáním všem přítomným.

 

Zapsala L.Juráčková