Zápis z jednání farní rady 12. února 2015

 

Přítomni :Ludmila Blahušová, Ing. Pavla Hlaváčová, MUDr. Ludvíka Juráčková,

                Jaroslav Kutra, Olga Odložilová, Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová

Omluveni: RNDr. Martin Fajkus, Ing. Hedvika Psotová

 

Zasedání zahájil o.Michal modlitbou a prosbou k Duchu sv.

 

Program:zhodnocení úkolů z minulého období :

– je podepsána smlouva s restaurátorkou ing.Hradilovou o restauraci portálu kostela, naceněno částkou 96.000 Kč, dotace mohou být max. 80%.

- kladně hodnoceny aktivity v adventu , návštěva Mikuláše, úklid a vyzdobení kostela na vánoce, besídka u jesliček i setkání na faře, příprava k liturgii p.kostelníkem, odzdobení stromků, Tříkrálová sbírka. Poděkování ženám, které vyčistily místnost na faře vedle kuchyně.

- projednán problém  znečišťování střechy věže kostela holuby

 

Aktivity pro postní dobu :

- křížky s úkoly pro děti, mládež a dospělé a „ horu Golgotu“ připraví Ludmila Blahušová

- rozpis křížových cest připraví Ludvíka Juráčková, vyvěsit na stránkách farnosti

  (administrátor)

- 19.března slavnost sv. Josefa

- čtvrtek 26. března zkouška pašijí – Jiří Skopalík

- sobota 28. března před Květnou nedělí – generální úklid kostela( M. Vejsadová)

- od Velkého pátku se budeme modlit novénu k Božímu milosrdenství – rozpis L.Juráčková

- nácvik ministrantů na Velký pátek v 16 hod., na Bílou sobotu v 8.30 hod.

- zpívané pašije na Velký pátek – sbor z Mysločovic

- na Bílou sobotu bude otevřen kostel k adoraci od 8.30 hod. do 18.30 hod., poté obřady

  ( rozpis pro adoraci bude na stolku v kostele na 5. neděli adventní – L.Juráčková)

 

Květen- májové pobožnosti budou denně mimo neděli.

           - 8. května bude pouť prvokomunikantů na Velehrad

           - neděle 10. května první sv. přijímání šesti prvokomunikantů

 

 Pátek 22.května – vznesena myšlenka připravit svatodušní večer ( písně p.Šárka Vlčková) ???

 

Slavnost Seslání Ducha Sv. v neděli 24. května – výzdoba M. Vejsadová

 

Diskuse: p.Olga Odložilová seznámila přítomné s provedením prací na faře, farním dvoře a zahradě a potřebou brigády v jarních měsících, perspektivou vysázení stromků a trvalek, nutností oprav zjištěných závad. V průběhu května je plánováno setkání farníků na farním dvoře  vč. her dětí

 

V závěru setkaní proběhla tajná volba člena finanční rady farnosti ( v současné době skončil mandát dosavadních členů ).

 

Na závěr zasedání požehnal o. Michal všem přítomným.

Zapsala: Ludvíka Juráčková