Zápis z jednání farní rady ze dne 4.září 2014

 

 

Přítomni:

 

 Ing.Jaromír Jánský, MUDr.Ludvíka Juráčková, Jaroslav Kutra, Jiří Skopalík,

 Lea Špačková, Olga Oddložilová, Miroslava Vejsadová

 

Omluveni: Ludmila Blahušová, Ing. Pavla Hlaváčová, RNDr.Martin Fajkus,

                  Ing. Hedvika Psotová

 

Jednání zahájil o.Michal modlitbou k P.Marii a Duchu sv.

 

Program: Zhodnocení uplynulého období:

 

               - prolomení zdi farního dvora se odkládá z finančních důvodů

 

               - brigády na farním dvoře se účastnil P.Stanislav Jonášek a Petr Blahuš

    

               - revize komínu na farní budově problematická, ing.Jánský bude

                  kontaktovat kominickou firmu Kytlica z důvodu temperování

                  fary

               - slavnost Těla a krve Páně hodnocena kladně

             

             Úkoly pro následující období:

              - Ing.Jánský bude kontaktovat firmu Navláčil z důvodu zahájení prací

                na rekonstrukci schodiště kostela, informaci vyvěsí na webových                 stránkách

 

             - v sobotu 13. září bude brigáda na farní stodole, odvoz odpadu

                do sběrného dvora. Zřejmě bude nutná brigáda i následující sobotu

                2O.září.

 

            - topení v kostele - nejdříve bude zapotřebí rekonstrukce elektroinstalace

                                          ( kontakt zajistí O.Odložilová),

                                         poté  zvážit  realizaci topení pod sedadly

 

           Pastorační aktivity -  v neděli 7.září poděkujeme při mši sv.za úrodu

                                         -   v neděli 14. září bude v 15 hod. pobožnost

                                              u misijního kříže u zahradnictví

                                             ( písně za doprovodu  kytary- Petr Blahuš)

                                          - v neděli 21. září bude adorační den farnosti

                                        zahájení v 10 hod po mši sv., ukončení v 18 hod.

                                        svátostným požehnáním. Rozpis adorací na stolku.                                                                                                                            

                                     -v neděli 28.září je slavnost sv. Václava- bude sloužena

                                       mše sv.

                                    

                                    - 19.října misijní neděle- přímluvy a průvod dětí

                                       se symbolickými dary z 5 světadílů ( organizace

                                       pí Blahušová, Jonášková, M.Gazdošová)

 

                                    - sobota 1.listopadu Slavnost všech svatých- bude mše sv.

                                   

                                    - v neděli 2.listopadu bude pobožnost na hřbitově

 

                                    - sobota 8.listopadu pouť děkanátu Zlín na Velehrad

                                      za obnovu rodin a nová kněžská povolání

                                    (odvoz autobusem s mysločovickou farností domluví

                                     pí Juráčková)

 

                                   - čtvrtek 6.listopadu bude o.Michal udílet v kostele

                                     svátost pomazání nemocných

 

                                  - v neděli 9. listopadu slavnost sv.Martina, patrona našeho

                                    kostela – slavnostní mše sv., budou pozváni P.Ševčík

                                    a P.Zelinka z Otrokovic, po mši sv. program

                                    na prostranství za kostelem

  

Různé, diskuze - jednání s Agroprojekt- odbahnění koryta říčky Mojeny

                          ( ing.Jánský)

                         - alarm – kontaktní osoby

                         - žádost o dotace

 

Příští farní rada plánována 13. listopadu

 

 

Závěrem o.Michal udělil všem přítomným požehnání

 

 

Zapsala: Ludvíka Juráčková